คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นิทาน อนอัวตัวยุ่ง กับ คาถาตุงตุ๊ง

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ(4D)

คู่มือจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL

ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการ Diet

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
องค์ความรู้ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย

ด้านพัฒนาการและการเล่น Development & Play

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
องค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Development
องค์ความรู้ด้านการเล่นของเด็กปฐมวัย : Play

ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน Dental

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน : Dental

ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค Diseases

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค