คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
สถานการณ์การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผัง ขั้นตอนการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/รายงานผลของกิจกรรมรณรงค์ 9-13 กรกกาคม 2561 โดยใช้เครื่องมือ DSPM

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ เปิดดูรายละเอียด
จังหวัดที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ไม่ถึงร้อยละ 60
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดที่มีผลการคัดกรอง เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่า 40%
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/เผยแพร่ความรู้ในประเด็นการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสมวัย ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านช่องทาง ดังนี้ website สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ Facebook กรมอนามัย Facebook สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ YouTube

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
เรื่อง การกิน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การนอน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย