คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
สถานการณ์การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผัง ขั้นตอนการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียด (Template) เฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณพัฒนาการเด็กสมวัย การพัฒนา และแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯของหน่วยงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus ตัวชี้วัดพัฒนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเฝ้าระวัง (ตุลาคม2560) (ธันวาคม2560) (พฤษภาคม2561) (กรกฏาคม2561)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/รายงานผลของกิจกรรมรณรงค์ 9-13 กรกกาคม 2561 โดยใช้เครื่องมือ DSPM

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
จังหวัดที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ไม่ถึงร้อยละ 60
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดที่มีผลการคัดกรอง เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่า 40%
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดที่มีผลคัดกรอง เด็กมีพัฒนาการสมวัยครั้งแรกมากกว่า 85%
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/เผยแพร่ความรู้ในประเด็นการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสมวัย ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านช่องทาง ดังนี้ website สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ Facebook กรมอนามัย Facebook สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ YouTube

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
เรื่อง การกิน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การนอน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การป้องกันการติดสื่อดิจิตอล
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสั้นสะท้อนผลกระทบจากการเลี้ยงดูลูกน้อย เรื่อง อิ่มอุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปถอดบทเรียนระบบเฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการเยี่ยมเสริมพลังการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย