คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ
การประเมินผลการดำเนินการและการสรุปบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแสดงการนำข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประเมินการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมรอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสื่อสารการจัดทำข้อมูลความรู้รายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมสื่อสารการจัดทำข้อมูล ความรู้ รายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด.png
ขนาดไฟล์ 10.57 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือ หนังสือแจ้งเวียน ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตามแผนฯ
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน