คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ
8) ประเมินแผนปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน (ประเมินแผนปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน)
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน