คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

1.8 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

1.25 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
3) รายงานผลการวิเคราะห์

1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ
พ่อแม่คุมเข้มดูแลสุขภาพเด็กเล็กลดเสี่ยงโรคช่วงหน้าฝน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินตนเองตามมาตรการ 16 ข้อ ของ ศบค.jpg
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดบูธกิจกรรมรูปแบบวิธีชีวิตใหม่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การลงรหัสหัตถการและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจาก สปสช.เขต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำแนะนำการฝากครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบูรณาการภารกิจ 4 กระทรวงหลัก ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และมีคณะอนุกรรมการบูรณาการของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 กระทรวง (กลุ่มเด็กปฐมวัยและสูงอายุ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นข้อคำถามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.49 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (หน้า 16).pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 809 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดบริการฝากครรภ์หลังคลอด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดระบบบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการให้บริการคลินิกเด็กสุขภาพดีฐานวิถีชีวิตใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการ ในแพทฟอร์มTHAISTOPCOVID.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภท สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด สำหรับกิจกรรม:กิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผล Rapid Surveyสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.58 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานรูปแบบการให้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรูปแบบการให้บริการ แบบ Bubble Model 2 แห่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรูปแบบการให้บริการ แบบ Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 651 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งมาตรการผ่อนปรน ระยะ 4 ของ ศบค..pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ การป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 10 (วันที่ 12 มิ.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา).PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถิติการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ 7 ต.ค.63 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) การดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
8) New Normal สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
8) การเล่นแบบNew Normal
8) แบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภท สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
8) สนับสนุนคู่มือและหลักสูตรการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
8) ประเมินแผนปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน (ประเมินแผนปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน)
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

2.2.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ
8) รายงานผลเดือนกันยายน-รายงานสถานการณ์สุขภาพของบุคลกรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกันยายน-ตรวจสุขภาพประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกันยายน-ผล BMI.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกันยายน-กิจกรรมออกกำลังกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกันยายน-เมนูสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนสิงหาคม-กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนสิงหาคม-เมนูสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนสิงหาคม-ผล BMI.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกรกฎาคม-กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกรกฎาคม-เมนูสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนกรกฎาคม-ผล BMI.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนมิถุนายน-เมนูสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนมิถุนายน-ก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลเดือนมิถุนายน-ผล BMI.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) กิจกรรมเมนูสุขภาพและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผล BMI เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
8) รายงานผลเดือนสิงหาคม-กิจกรรมออกกำลังกาย กลุ่ม ศส.
8) รายงานผลเดือนสิงหาคม-กิจกรรมออกกำลังกายบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
การประเมินผลการดำเนินการและการสรุปบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแสดงการนำข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประเมินการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมรอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสื่อสารการจัดทำข้อมูลความรู้รายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมสื่อสารการจัดทำข้อมูล ความรู้ รายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด.png
ขนาดไฟล์ 10.57 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือ หนังสือแจ้งเวียน ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตามแผนฯ
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
8) รายงานการวางระบบบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน พ.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน มิ.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน ก.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน ก.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางคำนวณการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 สพด รอบ 6 เดือน หลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้
3) รายงานผลการวิเคราะห์
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
5) มาตรการที่กำหนด
6) ประเด็นความรู้ที่ใช้
7) จัดทำแผนการขับเคลื่อน
8) รายงานผลการขับเคลื่อน
9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน