คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

1.8 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

1.25 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
3) รายงานผลการวิเคราะห์

1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายละเอียด
สถิติการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ 7 ต.ค.63 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 10 (วันที่ 12 มิ.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา).PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
8) ประเมินแผนปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

2.2.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
8) รายงานผล BMI เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) รายงานผลกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด.png
ขนาดไฟล์ 10.57 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมสื่อสารการจัดทำข้อมูล ความรู้ รายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
8) รายงานการวางระบบบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน พ.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

2. ภารกิจรอง / สนับสนุนกรมอนามัย ( 5 ตัวชี้วัด )
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้
2) ความรู้ที่นำมาใช้