คุณกำลังมองหาอะไร?

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทร. 02-5904419/089-1444208
e-mail : teerachai.b@anamai.mail.go.th

*********

นางธนิกา สุจริตวงศานนท์
นายแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทร. 02-5904420/098-3524597
e-mail : dhanika.b@anamai.mail.go.th

*********

นางนิภา แย้มพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
โทร. 086-0964632
e-mail : nipa.y@anamai.mail.go.th

*********

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
โทร. 02-5904417/081-4663696
e-mail : sutin.p@anamai.mail.go.th

*********

นางเปรมฤทัย เกตุเรน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02-5904417/086-9869040
e-mail : premruthai.c@anamai.mail.go.th

*********

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
โทร. 093 216 1238
e-mail : sureeporn.k@anamai.mail.go.th