คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ไพลิน วิญญกูล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินพัฒนาการเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.รัศมีแสง นาคอ่อน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการสำหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดชุดแพคเกจความรู้อาหารและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.อนัญญา รักปัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการให้บริการสื่อการเรียน การสอนแบบใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางพรทิพย์ วรวิชญ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทัศนคติของครูผู้ดูแลเด็กต่อกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3เดือน-3ปี)สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การส่งเสริมทักษะด้านการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หุ่นมือ 4D.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอรัญญา ทับน้อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประสิทธิภาพของการจัดชุดกิจกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สองเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว่าที่ร.ต.ญ.รุ่งทิวา จำปาทอง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในการใช้กระบวนการโปรเจคแอปโพสในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวมานิ เนกขัมม์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การจัดการความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางดาหวัน กลีบสมุทร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การใช้สัญลักษณ์รูปภาพในการสื่อสารกับเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวอุบลรัตน์ บุตรดียะนา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงอายุ 7 – 8 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย