คุณกำลังมองหาอะไร?

https://nich.anamai.moph.go.th/web-upload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/59.pdf
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2564
 
 

-ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด ตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

     1. รายงานข้อมูลนำมาใช้

     2. มาตรการที่กำหนด

     3. ประเด็นความรู้ที่ให้บริการ

     4. จัดทำแผนและการรายงานผล

          4.1 การจัดทำแผน

          4.2 การรายงานผล 1

               การรายงานผล 2

               การรายงานผล 3

     5. การรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

 

-ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

     * สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัด 1.8 สูงดีสมส่วน

    * สรุปการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (รอบ 5เดือนแรก)

     * วิเคราะห์สถานการณ์

     *  ประชุมออนไลน์ VDO conference ชี้แจงการดำเนิน งานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่

     *  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลและส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการ การป้องกันโรค และสุขภาพช่องปาก (4D) ระหว่างผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

     *  เยี่ยมเสริมพลัง ศูนอนามัยที่ 3, 4,10 และ 12

 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

     * สรุปการดำเนินการตัวชี้วัด 1.10

     * one page การประชุมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

     * สรุปรายงานการประชุม 18 กมภาพันธ์ 2564

     * สถานการณ์และกิจกรรมทันตสุขภาพเด็กปฐมวั

 

-ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

     * สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

     * ขั้นตอนการดำเนินงานสารบัญ

     * ขั้นตอนการใช้รถราชการ

     * ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ยืม-คืน)

     * ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุประจำปี

     * ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

     * การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการและการประมาณการเงินยืม

     * การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำคำของบประมาณประจำปี

     * การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน

     * สรุปรายงานการประชุม กิจกรรม (one page) ผ่านกลุ่มไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

     * รายชื่อผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

     * การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ หรือเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
     * การสรุปรายงานการประชุม/กิจกรรม (One Page) ผ่านกลุ่มไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเดกแห่งชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
     * รายงานการดำเนินงานมาตรการรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบ Internet-Banking

     * การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ หรือเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำเดือนเมษายน 2564

     * การสรุปรายงานการประชุม/กิจกรรม (One Page) ผ่านกลุ่มไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำเดือนเมษายน 2564

     * แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง)

     * รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือนหลัง

     * แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในรอบ 5 เดือนหลัง

     * รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ 1

     * รายงานผลการวิเคราะห์

 

-ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

      * สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1.2

     * รายงานแผนการขับเคลื่อนความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2564

      * การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

 

-ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

     * การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

     * รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพ (รอบ 5 เดือนหลัง)

     * ขอเชิญชวนออกกำลังกายในโครงการก้าวท้าใจ Season 3

     * การตรวจวัดค่า BMI ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

     * รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     * ผลคะแนนการดำเนินงานการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ระดับดีและดีมาก

     * การวิเคราะห์ผลการตอบแบบประเมินความเครียด (ST5)

     * การตรวจวัดค่า BMI ประจำเดือนมิถุนายน 2564

     * กิจกรรมก้าวท้าใจในช่วงสถานการณ์Covid-19

     * กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

     * กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

     * การตรวจวัดค่า BMI เดือนพฤษภาคม 2564

     * การตรวจวัดค่า BMI ประจำเดือนเมษายน 2564
     * กิจกรรมชวนเพื่อนออกกำลังกาย
     * รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพบุคลากรถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2564
     * กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3  
     * แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
     *  การดำเนินการจัดกิจกรรมสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสุขของคนทำงาน (Happy Workplace Happy for Life)
     * กิจกรรมอวยพรวันเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของหน่วยงาน
     * กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 วันที่ 5 มกราคม 2564
     * การสรุปรายงานการประชุม/กิจกรรม (One Page) ผ่านกลุ่มไลน์สถาบันฯ
     * การวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของสถาบันฯ
     * แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
     * มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB
     * การตรวจหาค่า  BMI ของบุคลากรในหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม 2564 และกิจกรรมก้าวท้าใจ
     * กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
     * การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน
     * การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
     * แผนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
     * การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life
     * สรุปการประชุมคณะทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
     * รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 
 
-ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
     * การวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก ตค. 63 - กพ. 64) ไตรมาส 1 (ตค. - ธค. 63)
     * การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (เพื่อกำหนดแผนดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง เมย. - กค. 64)
 

-ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

     * การวิเคราะห์ผลขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

     * คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย

     * การสื่อสารสาธารณสุข

     * เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

     * ติดตามคสามก้าวหน้า การดำเนินงาน พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ปี 2564

     * การนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (R2R)

     * นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของการฝึกทักษะในการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการบุตรของมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก ในประเทศไทย" ในโครงการ Journal Club ครั้งที่ 5

     *  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

     *  การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
     *  การวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน

     *  การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้” ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2564

     *  R2R คืออะไร

     *  อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

 

-ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

     * สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่ 2.5 

     * รายงานรอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัด 2.5

     * สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก ตค. 63 - กพ. 64) ไตรมาส 1 (ตค. - ธค. 63)

 

- จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 ครอบครัว)

     * สรุปการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.39 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 ครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2564