คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน งานร้อยละ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตาม.แผนปฏิบัติการขับเค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย รอบ5 เดือนหลัง)

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการขับเคลื่อน 1.7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรมการประชุม ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ครั้งที่ 2/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage ประชุม8765.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ครั้งที่ 2/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม .pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือแนวทางการพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่ม พ.ต.ส.

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพ.ต.ส.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือทบทวนแนวทางการปฏิบัติการยืมเงินราชการ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.สธ-090303ว715-ลว28มค65-เรื่อง-ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม(ฉบับที่2/63)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.58 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัย รอบ 5 เดือนหลัง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย ปี65 หลัง(.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย