คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 

>>  สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธรการทำงาน
กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30–16.30 น.

 

>>  ภาพข่าวกิจกรรมพิธีลงนาม ข้อตกลง 12 องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เขตสุขภาพที่ 7

 

>>  สรุปผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในพื้นที่เขตสุขภาพภาพที่ 3 (ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย.2564)

 

>>  แจ้งการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ศูนย์อนามัยที่ 6 และ 8
 
>>  ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
 
>>  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง Learning Space ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

>>  รายงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ข้อบ่งชี้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม