คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 

>>  แจ้งการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ศูนย์อนามัยที่ 6 และ 8
 
>>  ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
 
>>  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง Learning Space ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

>>  รายงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ข้อบ่งชี้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม