คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

About Hero 0

นางธนิกา สุจริตวงศานนท์

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

About Hero 1

นางสาวน้ำตาล จบปาน

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 2

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 3

นางเปรมฤทัย เกตุเรน

หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี

About Hero 4

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู

หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

About Hero 5

ประวัติการศึกษา