คุณกำลังมองหาอะไร?

โครงสร้างสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

 

ชื่อกลุ่ม

 ภารกิจ

หัวหน้ากลุ่ม

1.กลุ่มอำนวยการ 

1. บริหารจัดการงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

2. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

3. บริหารจัดการงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานยานพาหนะและ อาคารสถานที่

นางสาวน้ำตาล จบปาน

2.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

1. วิจัย พัฒนา จัดทำยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2. บริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ

3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4. บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

3.กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย  

1 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงาน ระดับประเทศด้านศูนย์เด็กปฐมวัย   

2 เป็นต้นแบบศูนย์เด็กปฐมวัย ระดับประเทศ

3 ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย

4 ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศูนย์เด็กปฐมวัย      

5 ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์เด็กปฐมวัย และติดตามประเมินผล

6 บูรณาการด้านการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู

4.กลุ่มวิจัย นวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน ระดับประเทศด้านอนามัยเด็กปฐมวัย   

2 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน ระดับประเทศด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

3 ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ด้านพัฒนาการและอนามัยเด็กปฐมวัย  

4 ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนามัยเด็กปฐมวัย     

5 ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอนามัยเด็กปฐมวัย ภายในประเทศ พร้อมติดตามประเมินผล

6 บูรณาการด้านการพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นางเปรมฤทัย เกตุเรน