คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

One page การประชุมออนไลน์ VDO conference บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage 18 สค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน งานร้อยละ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตาม.แผนปฏิบัติการขับเค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย รอบ5 เดือนหลัง)

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการขับเคลื่อน 1.7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 795 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรมการประชุม ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ครั้งที่ 2/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage ประชุม8765.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ครั้งที่ 2/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม .pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 21491 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือแนวทางการพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่ม พ.ต.ส.

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพ.ต.ส.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือทบทวนแนวทางการปฏิบัติการยืมเงินราชการ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.สธ-090303ว715-ลว28มค65-เรื่อง-ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม(ฉบับที่2/63)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.58 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.12 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 2893 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย