คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ภาพข่าวกิจกรรม เรื่อง ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage 27 มิย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืมทรัพย์สินของราชการ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.ข้อมูลสถิติการให้บริการยืมทรัพย์สินราชก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่งคืนข้อมูลสรุปการใช้งบประมาณสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
img-220624175100.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า 6 พฤษภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า 1 เมษาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 มีนาค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 มกราค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

One page งานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยภายใต้ MOU 6 กระทรวง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย DSPM

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.งาน MOUระยอง ล่าสุด(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรม ประชุมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. 2565-2569 ครั้งที่ 1/2565

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.onepage 6 มิย 65 ประชุมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการแสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ/การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ยืม - คืน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.กิจกรรมรายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) (เหตุอัคคีภัย)

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.แบบรายงานสรุปการทดสอบแผน BCP (เหตุอัคคีภัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย