คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM พยาบาลที่ให้บริการ ดูแลมารดาหลังคลอด

PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมอบรมพัฒนาศัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เรื่อง “ ธรรมะสร้างสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย ก้าวย่างสร้างสมาธิ” สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) วัน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง “กิจกรรมที่ 3 “ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะชีวิตคุณคิดว่าสำคัญกับลูกอย่างไร”จัดโดย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง สนุกกับลูกด้วยภาษาอังกฤษ Learning by Speaking with parent วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ เรื่อง “ปราบพฤติกรรมเจ้าวายร้าย สลายด้วยพฤติกรรมเชิงบวก” สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 สถานอนามัยเด็กกลางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

หมวด 1 การนำองค์กร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน_.zip
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เดือน เมษายน-พฤษภาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนสิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(2).pdf
ขนาดไฟล์ 14.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย) รอบสุดท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน ปี 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง (รอบที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง (รอบที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน ปี 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เรื่อง ธรรมะสร้างสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย ก้าวย่างสร้างสมาธิ สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง “กิจกรรมที่ 3 “ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะชีวิตคุณคิดว่าสำคัญกับลูกอย่างไร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง สนุกกับลูกด้วยภาษาอังกฤษ Learning by Speaking with parent ณ ลานกิจกรรมศูนย์เด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ เรื่อง ปราบพฤติกรรมเจ้าวายร้าย สลายด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 สถานอนามัยเด็กกลางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้/1. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนานาการเด็กจากระบบ HDC ย้อนหลัง 3 ปี (2560-2562)

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2562 จำแนกรายเขต (ณ 20 ก.ย.62) รายจังหวัด (ณ 20 ก.ย.62).pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้/2. ข้อมูลการตรวจราชการปี 2562

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2562 จำแนกรายเขต (ณ 20 ก.ย.62) รายจังหวัด (ณ 20 ก.ย.62).pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้/5.รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/2) ความรู้ที่นำมาใช้

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
One Page การประชุม.zip
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้่านสุขอนามัยในศูนย์เด็กเล็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปรายงานการประชุม การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.300-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย