คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย ในระหว่างวัน

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.กิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายระหว่างวัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรม ”จิตอาสา” ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบกรมอนามัย

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่ง ก้าวท้าใจ

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง ก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลรอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 3.21 รอบ 5 เดือนแรก

3.21 ร้อยละความผูกพันของภาคีเครือข่ายต่อการนำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และบริการของกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการดำเนินงาน ตชว3.21 รอบ 5เดือนแรกpdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลรอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลรอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัด 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเล่าเร้าพลัง การใช้งาน Microsoft excel เบื้องต้น

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเล่า เร้าพลัง ที่่ 3 การใช้โปรแกรม EXCEL.do.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด2.2 รอบ 5 เดือนแรก

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 รอบ 1.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเล่า เร้าพลัง ครั้งที่ 4 การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเล่า เร้าพลัง ที่่ 4 การสร้างแดสบอร์ด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสื่อสารองค์กร LO ครั้งที่ 4

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สื่อสารองค์กร LO ครั้งที่ 4 กพ.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ

3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลกการดำเนินงาน MOU -6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง การบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. 2565 – 2569

3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1)รายงานการประชุมเพื่อหารือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย