คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมจัดเตรียมการดำเนินการสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2567

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage 19 กย 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบเชิงรุก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

3.21 ร้อยละความผูกพันของภาคีเครือข่ายต่อการนำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และบริการของกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม 6 ก.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบเชิงรุก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Onepage 6 ก.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย”

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Onepage ชวนรู้ ชวนเล่น 23-24 สค 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66.07.20 รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 497 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง ครั้งที่ 2

3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุม_ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ปี 2566

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ปี66 รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลตัวชี้วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ (5 เดือนหลัง)

3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด MOU -6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Poster presentation ผลของการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.Poster ไพลิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TOR การจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ฝึกการนอนในเด็กปฐมวัย

3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.โครงการจ้างผลิตสื่อการนอน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D

3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.onepage 26 กค. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัด 3.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (รอบ 5 เดือนหลัง มี.ค. - ก.ค. 2566)

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย