คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ควบคุมภายใน ปี 2564

 

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) รอบ 12 เดือน 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน

* แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

แนวทางบริหารความเสี่ยง

* การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564