คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2567

 

1.การนำองค์กร

1.1 ประกาศเจตนารมณ์

1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี2567 (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ) เอกสาร1 เอกสาร2

1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ร่วมต้านทุจริต (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ) เอกสาร1 เอกสาร2

1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ) เอกสาร1 เอกสาร2

1.1.4 ประกาศเจตนารมณ์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ No Gift Policy (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ) เอกสาร1 เอกสาร2

 

1.2. การกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

1.2.1 รายงานการประชุม (การกำหนดเป้าหมายฯ) เอกสารแนบ

 

1.3 องค์กรมีการจัดทำแผนดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติฯ เอกสารแนบ

1.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ( เอกสารแนบ 1)  ( เอกสารแนบ 2)  ( เอกสารแนบ 3)  ( เอกสารแนบ 4 ) ( เอกสารแนบ 5)

 

          2.การดำเนินงาน

2.1 องค์กรมีการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

     (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2)  (เอกสารแนบ 3)  (เอกสารแนบ 4)

2.2 องค์กรมีการติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน

2.2.1 รายงานการประเมินผลกิจกรรมตามแผนฯ (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2 )

2.2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนฯ (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2 )

2.2.3 หลักฐานแสดงการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2 )

2.2.4 ช่องทางการสื่อสารการถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงานของบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2 )

2.3 องค์กรมีการยกย่องเชิดชู ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบ

2.3.1 ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ยกเว้นคนดีศรีอนามัย) (เอกสารแนบ)

2.3.2 ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบ)

2.3.3 มีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านสื่อ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ (เอกสารแนบ)

 

        3.ผลสำเสร็จของการดำเนินงาน

3.1 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

3.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2 )

3.3.2 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนฯ

3.3.3 ภาพหลักฐานแสดงสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ

 

3.2 มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.2.1 เอกสารแสดงองค์ความรู้ ที่แสดงผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ (เอกสารแนบ 1) (คลิปวีดิทัศน์)

3.2.2 จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ (เอกสารแนบ 1) (คลิปวีดิทัศน์)

 

3.3 มีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นได้

3.3.1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านช่องทางช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง (เอกสารแนบ)

 

          4.ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

4.2 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) ไม่ต้องแนบหลักฐาน