คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 

     * รายงานผลการดำเนินงานติดตามตัวชี้วัด

     * รายงานผลการดำเนินโครงการ 4D

     * แนวทางการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

     * รายงานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

     * การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบThai Stop COVID Plus เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่

     * สรุปผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13 (ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2564)

     * สรุปรายงานตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินการร้อยละของโรงพยาบาลที่ต้องพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2564  (ตุลาคม  2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

     * กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียนการทำงานด้านการเล่น (Play Worker)

     * ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

     * การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม MOU 4 กระทรวง ครั้งที่ 1/2564

     * การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม MOU 4 กระทรวง ครั้งที่ 2/2564

     * สรุปผลการประชุมหารือรูปแบบการจัดประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตึกชัยสมรภูมิ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

     * การดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่

     * การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็ก (4D)

     * เยี่ยมเสริมพลังงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2564