คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | องค์ความรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

องค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขาภิบาลที่ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค

องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม

องค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน(Dental)

องค์ความรู้ด้านการเล่น (Play)

องค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development)

องค์ความรู้ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย (Diet)

คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

หลักสูตร การอบรมครุผู้ดูแลเด็กเพื่อยกระดับคุณภาพ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นด้านสุขภาพ

นิทาน อนอัวตัวยุ่งกับคาถาตุงตุ๊ง

การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ4D