คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

งานวิชาการ กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

ภาพข่าวกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันโรคและสุขภาพช่องปากผ่านระบบออนไลด์ VDO Conference
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งขาติ (5 เดือนหลัง: เมษายน-กรกฏาคม พ.ศ.2564)

รายงานผลการดำเนินตัวชี้วัด 1.10 รอบ5เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.10(5เดือนหลัง2564)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.10(มิ.ย.-ก.ค.2564)

ติดตาม-ครั้งที่-8-2564-มิย64

รายงานการประชุม8 ก.ค.64

* สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

  1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2564
  2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2564
  3. ภาพข่าวกิจกรรม ประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการขับเคลื่อนมาตรการดำเนินงานมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพื้นที่
  4. ภาพข่าวกิจกรรม พิธีเปิดอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) เขตสุขภาพที่ 7
  5. ภาพข่าวกิจกรรม ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13
  6. ภาพข่าวกิจกรรม พิธีมอบรางวัลต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก

รายงานการประชุม cluster ครั้งที่ 6 20 เม.ย. 64  

รายงานการประชุมคณะทำงานฯ กลุ่มเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

* ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมเตรียมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21 เม.ย.64

* รายงานการประชุมเตรียมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21 เม.ย.64สรุปรายงานการประชุม 21 เมษายน 2564

ภาพข่าวกิจกรรม วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 การตรวจสุขภาพฟันเด็กปฐมวัยและทาฟลูออไรด์วานิชเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

แผนภูมิแสดงฟันผุจากการตรวจสุขภาพฟันเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

* วิดีโอพัฒนาเด็กไทย สมวัย ฟันดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

 

ชุดความรู้ดูแลช่องปาก
-นิทานหนูจะกินอะไรดี
-นิทานเรื่อง อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอน
-Roll up สุขภาพช่องปากแม่
-หลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ
-Roll up หนูน้อยฟันดี
-นิทานแย่แน่ ๆ ถ้าไม่มีฟัน
ฯลฯ นอกนี้ยังมีชุดความรู้อื่นอีกมากมายสามารถดาวโหลดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างได้นะคะ
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1WX-17ivSl_Nb5urRLRB9hgtvdcploovJ?usp=sharing
ที่มา: สำนักทันตสาธารณสุข
#สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ#สำนักทันตสาธารณสุข