คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

 

ขั้นตอนที่ 1

     >> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

     >> แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 2

     >> ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
     >> ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
     >> ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
     >> ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 3

     >> การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

     >> ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

     >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

     >> การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

    

ขั้นตอนที่ 4

     >> กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

     >> กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

     

ขั้นตอนที่ 5

     >> เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     >> ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

     >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน