คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT รอบ 5 เดือนแรก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT รอบ 5 เดือนแรก สพด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือนแรก)

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เ(4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ปีงบประมาณ 2567

3.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงาน 2.pdf
ขนาดไฟล์ 12.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลความรู้และควมพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปความพึงพอใจ,Post 25-26.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

3.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page 25-26 ม.ค. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมที่3 สื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การปรับ Mind Set การทำงานและการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบไลน์กลุ่ม สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การสื่อสารองค์ความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 6 กระทรวง

3.14 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66.12.19-20 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้หลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจำหลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี วันที่ 14-16 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.Onepage 15-16 มค 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และคู่มือ/แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประจำกลุ่มงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมชี้แจงประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณแล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการส่ารวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดรับบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่แจ้งความประส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้หลักสูตรดูแลเด้กอายุต่ำกว่า 2 ปี ฯ

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.Onepage ปช เตรียมงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมแผนปฏิบัติการที่4 การสอนงานขณะปฏิบัติงาน (on the job training)การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แก่ผู้ดูแลเด็ก/นวก. ใหม่ จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
f-ONE PAGE กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานKM_LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย