คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2567 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (เดิม)

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนให้มีการเปิดบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย 1-12 และ สสม.

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รอบ พค 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แจ้งแนวทางการดำเนินการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โปรดลงนามมาตรการคุ้มครองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลแบบสำรวจเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลแบบสำรวจเรื่องร้องเรียนการทุจริตแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2_5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

3.14 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม กดยช 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) (รอบ 6 เดือนหลัง เม.ย. - ก.ย. 2567)

3.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 4D (รอบ6 เดือนหล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-67.3.แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-67.2.มาตรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง

3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-67.Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ข้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย