คุณกำลังมองหาอะไร?

ทคัดย่อR2R สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
100
0
แชร์
01
มกราคม
2513

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

11. การพัฒนาระบบการยืมเงินราชการ โดย นางสาวนิภาภรณ์ ทองดี และนางสาวศิริประภา สายสวาท.pdf
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ และนางสาวลัลลลิน จนุช.pdf
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. การพัฒนาแนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี โดย นางกิติมา พัวพัฒนกุล และคณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูผู้ดูแลเด็ก ต่อ การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual DSPM) โดย นางสาวกัญจนา กันทะศร.pdf
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กระบวนการให้บริการสื่อการเรียน การสอนแบบใหม่ โดย นางสาวอนัญญา รักปัญญา และนางสาววิมล หมวกแสง.pdf
ขนาดไฟล์ 57KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ประสิทธิภาพของการจัดชุดกิจกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สองเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยนางอรัญญา ทับน้อย.pdf
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การส่งเสริมทักษะด้านการพูดโดยใช้หุ่นมือเด็กอายุ3เดือนถึง1ปี โดยนางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่ และคณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ทัศนคติของครูผู้ดูแลเด็กต่อกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3เดือน-3ปี) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยนางพรทิพย์ วรวิชญ์.pdf
ขนาดไฟล์ 91KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ผลการจัดชุดแพคเกจความรู้อาหารและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 57KB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย โดย นางสาวมานิ เนกขัมม์.pdf
ขนาดไฟล์ 68KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ศึกษารูปแบบวิธีที่มีผลให้เด็กกลุ่ม 3 ศูนย์เด็กเล็กวัลลภฯ เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดย นางสาวสุธาสิณี ชัยสุวรรณ์ และนางรัชนี พูนสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 58KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน