คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางนนธนวนัณท์ สุนทรา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มหัศจรรย์แห่งการเล่น โดยแพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขับเคลื่อนงาน เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก วันที่ 26 สิงหาคม 2563ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็กเขตที่ 8 จ.นครพนม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารจัดการสถานการณ์โรค COVID-19 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยให้มีคุณภาพด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางธนิกา สุจริตวงศานนท์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การนอนในเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวน้ำตาล จบปาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเกษียณหนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศิรประภา สายสวาท

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบการยืมเงินและการตรวจสอบใบสำคัญของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส. อัญพัชร์ ถึงหมื่นไวย์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การลดข้อผิดพลาดของเอกสารการเบิกจ่ายเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

.ส.จรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำหนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ฐิติพร อินทรักษ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานด้านพัสดุในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ณัฐพรอ ลิ้มอนันตนนท์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปัญหาจากการควบคุมบัญชีครุภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางศุทธวดี สนธิ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการพัฒนาระบบการยืมเงินราชการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายดิเรก คร่ำมา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การขอใช้รถราชการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายตฤตรี แพงแก้ว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดพิมพ์เอกสารราชการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย