คุณกำลังมองหาอะไร?

P

Poster R2R ปี 2562

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
29
0
แชร์
01
มกราคม
2513

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

14. สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางสุพัตรา บริบูรณ์ และนางฐนิธร ปัญญจันทร์.pdf
ขนาดไฟล์ 295KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2–3.6 ปีโดย นางวาสนา กองพุฒ และนางสุนันท์ รุนเฉื่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ผลของการจัดยาแบบใหม่ในห้องพยาบาล โดยใช้สัญลักษณ์ภาพแทนชื่อกลุ่มยา ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางรัชนี พูลสุข และนางสยุมพร สังข์วารี.pdf
ขนาดไฟล์ 317KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 2-3 ปี โดยกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โดย นางสายชล ศรีทวีกาศ และนางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่.pdf
ขนาดไฟล์ 755KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์ โดย นางสาวปัทมาแสงสิทธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 992KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. การใช้เสียงกระดิ่งกระตุ้นในการทำกิจกรรมเข้าแถวของเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ โดย นางดาหวันกลีบสมุทร์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. เทคนิคการสื่อสารทางบวกกับการสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผัก ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดยใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุญโสพล.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. พัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลเด็กในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี โดย นางอรัญญา ทับน้อย และนางสาวมานิ เนกขัมม์.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลำดับสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์.pdf
ขนาดไฟล์ 437KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการสำหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เพลงกล่อมไทยและเพลงบรรเลงต่อการนอนหลับของเด็กปฐมวัย โดย นางสาวน้ำเพชร เกิดคล้าย และนางธัญจิรา คลีวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 603KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. กิจกรรมปลูกข้าวเพื่อปรับทัศนคติให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 2-3 ปี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาว สิริมา พาลา และนางสาวเบญญา ป้อมสะแก.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน