คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/10. ทบทวนเกณฑ์การประเมินต่างๆ ตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เม.ย. คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/11. รายงานผลการวิเคราะห์ตนเองและองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ต้องใช้และแผนการดำเนินงานในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เม.ย. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/12. ประชุมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม มาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 1-6

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พ.ค. สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/13. ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนได้อย่างน้อยร้อยละ 25 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พ.ค. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/14. ขับเคลื่อนได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มิ.ย. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/15. ประชุมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม มาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 7-12

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มิ.ย. สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/18) รายงานผลการขับเคลื่อน/6. รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ก.ค. สรุปรายงานการด าเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสังกัดกระทรวงสาธา
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/17. ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนได้อย่างน้อย ร้อยละ 75 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ก.ค. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กป
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/18. ทบทวนมาตรการ

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ส.ค. รายงานผลการประเมินตนเองตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 2
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/19. รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ส.ค. รายงานผลการประเมินตนเองตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 2
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/8) รายงานผลการขับเคลื่อน/20. ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนได้อย่างน้อย ร้อยละ 100 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ส.ค. สรุปผลการปรับปรุงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ )
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital/9) รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ต.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย..pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ม.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.พ..pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มี.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย..pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย..pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย