คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
สถานการณ์การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผัง ขั้นตอนการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียด (Template) เฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณพัฒนาการเด็กสมวัย การพัฒนา และแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯของหน่วยงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus ตัวชี้วัดพัฒนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเฝ้าระวัง (ตุลาคม2560) (ธันวาคม2560) (พฤษภาคม2561) (กรกฏาคม2561)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/รายงานผลของกิจกรรมรณรงค์ 9-13 กรกกาคม 2561 โดยใช้เครื่องมือ DSPM

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
จังหวัดที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ไม่ถึงร้อยละ 60
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดที่มีผลการคัดกรอง เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่า 40%
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดที่มีผลคัดกรอง เด็กมีพัฒนาการสมวัยครั้งแรกมากกว่า 85%
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 การดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/เผยแพร่ความรู้ในประเด็นการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสมวัย ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านช่องทาง ดังนี้ website สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ Facebook กรมอนามัย Facebook สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ YouTube

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
เรื่อง การกิน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การนอน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การป้องกันการติดสื่อดิจิตอล
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสั้นสะท้อนผลกระทบจากการเลี้ยงดูลูกน้อย เรื่อง อิ่มอุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปถอดบทเรียนระบบเฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการเยี่ยมเสริมพลังการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย