คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลการตรวจคัดกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนและผลการดำเนินงาน.pptx
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงคู่มือDSPM รายข้อ ตามข้อสรุปจากการเยี่ยมเสริมพลังปี 2559 (จัดทำใบแทรกเผยแพร่).pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ/8. สนับสนุนข้อมูลศูนย์เขต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
Infographics สุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กไทย ด้วย DSPM ปี2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการสุ่มสำรวจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมรายงานผลการสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1-12 สาธารณสุขนิเทศน์เขตสุขภาพที่ 1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยาการ(ครู ก) เทคนิคการใช้ค่ากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 12.23 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
หลักฐาน รายการที่ 1-5จัดส่งโดยตรงให้กองการเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบมอบหมายงาน.rar
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนพัฒนารายบุคคล.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนพัฒนาบุคลากร (สำหรับหน่วยงาน).xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมที่แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัด และการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ภาพกิจกรรมการสื่อสารตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและรายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.บันทึกแจ้งเวียนกิจกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 4.38 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ภาพกิจกรรม.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) (EBIT) (คะแนน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บัญชีประเด็นคำถามตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมพิจารณาประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการประชุมประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB1_1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB1_2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB2.pdf
ขนาดไฟล์ 8.29 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB4_1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB4_2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB5_2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB5_1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB5_2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB6.pdf
ขนาดไฟล์ 7.00 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB7_1.pdf
ขนาดไฟล์ 8.34 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB7_4.pdf
ขนาดไฟล์ 11.97 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB8.pdf
ขนาดไฟล์ 11.07 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง (คะแนน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. ผลการดำเนินงานเด็กไทยรุ่นใหม่พัฒนาการสมวัยใฝ่เรียนรู้.pptx
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี.pptx
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Special Report ตัวชั้วัดที่ 16.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (คะแนน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ข้อมูลพื้นฐาน ย้อนหลัง 3 ปี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์และการรายงาน.pptx
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดเฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานจาก HDC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. จัดทำรายละเอียด (Template)

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 18.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือการปฏิบัติงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติระดับชาติ และระดับพื้นที่.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย