คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลการตรวจคัดกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนและผลการดำเนินงาน.pptx
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงคู่มือDSPM รายข้อ ตามข้อสรุปจากการเยี่ยมเสริมพลังปี 2559 (จัดทำใบแทรกเผยแพร่).pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ/8. สนับสนุนข้อมูลศูนย์เขต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
Infographics สุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กไทย ด้วย DSPM ปี2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการสุ่มสำรวจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมรายงานผลการสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1-12 สาธารณสุขนิเทศน์เขตสุขภาพที่ 1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยาการ(ครู ก) เทคนิคการใช้ค่ากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 12.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
หลักฐาน รายการที่ 1-5จัดส่งโดยตรงให้กองการเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบมอบหมายงาน.rar
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนพัฒนารายบุคคล.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนพัฒนาบุคลากร (สำหรับหน่วยงาน).xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมที่แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัด และการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ภาพกิจกรรมการสื่อสารตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและรายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.บันทึกแจ้งเวียนกิจกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 4.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ภาพกิจกรรม.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) (EBIT) (คะแนน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บัญชีประเด็นคำถามตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมพิจารณาประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการประชุมประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB1_1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB1_2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB2.pdf
ขนาดไฟล์ 8.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB4_1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB4_2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB5_2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB5_1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB5_2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB6.pdf
ขนาดไฟล์ 7.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB7_1.pdf
ขนาดไฟล์ 8.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB7_4.pdf
ขนาดไฟล์ 11.97 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแนบประเมิน EB8.pdf
ขนาดไฟล์ 11.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง (คะแนน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. ผลการดำเนินงานเด็กไทยรุ่นใหม่พัฒนาการสมวัยใฝ่เรียนรู้.pptx
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี.pptx
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Special Report ตัวชั้วัดที่ 16.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (คะแนน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ข้อมูลพื้นฐาน ย้อนหลัง 3 ปี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์และการรายงาน.pptx
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดเฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานจาก HDC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. จัดทำรายละเอียด (Template)

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 18.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือการปฏิบัติงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติระดับชาติ และระดับพื้นที่.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย