คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2. SAR_2562 รอบ 5 แรก

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. SAR_2562 รอบ 5 แรก.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 สถานการณ์+วิเคราะห์ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 สถานการณ์กิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัย กองกิจกรรมทางกาย.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 สถานการณ์งานพรบ.และนมแม่.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ข้อมูล สพด..rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลพัฒนาการเด็ก.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนงานและงบประมาณปี62.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการปี62ClusterMCH14สค61.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. นโยบายหรือมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1 สื่อออนไลน์ Info graphic การกิน การนอน การป้องกันการติดสื่อดิจิตอล การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.2 หนังสั้น เรื่องอิ่มอุ่น (คลิ๊กที่นี่).rar
ขนาดไฟล์ 18.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.3 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual DSPM).rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.4 ใแนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.5 อื่น ๆ.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แนวทางเฝ้าระวังการละเมิดพรบ.นมแม่.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ สูงดีสมส่วน.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. มีคู่มือแนวทางการดำเนินงานและรายงานออกตรวจพรบ.นมแม่.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. คู่มือ สื่อ เอกสารทางวิชาการ การประชุมฯผ่านช่องทางต่างๆ.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ข้อมูลพัฒนาการเด็ก.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1. ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุระยาว.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานสรุปการดำเนินงาน วันที่ 28-31 ต.ค.61 รายงานการเข้าอบรม วันที่ 6-9 ม.ค.62.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ทักษะการสื่อสาร.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual DSPM).rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สนับสนุนขับเคลื่อน และเยี่ยมเสริมพลัง.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. ตัวชี้วัดที่ C1-7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1. การประเมินตนเองSARก่อน.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การประเมินตนเองSARหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. วิเคราะห์สถานการณ์.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. สร้างการรับรู้และเข้าใจ.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การประชุมพัฒนาศักยภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ผลการดำเนินงานการปรับปรุงข้อบ่งชี้.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. คุณภาพของเด็กปฐมวัย.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานสรุปการประเมินตนเอง การดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ตัวชี้วัดที่ C2-7 ระดับความสำเร็จของการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์กับพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. วางแผนเก็บข้อมูลกับพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. สร้างชุดเครื่องมือและทดสอบความเชื่อมั่น.rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. ตัวชี้วัดที่ C3-7 ระดับความสำเร็จของการนำเสนอการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศหลักในระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. ข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2559-2561.docx
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังฯ 62.pdf
ขนาดไฟล์ 17.41 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กำหนดการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ชี้แจงการให้คะแนน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment IIT).rar
ขนาดไฟล์ 22.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำสั่งคณะทำงานการสร้างความผูกพันในองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปการประชุม(one page) การสร้างความผูกพันในองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรการ กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพัน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงาน.rar
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน.rar
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. คำชี้แจงการแสดงหลักฐานสำหรับการดำเนินงาน ระดับที่ 4 และ 5.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ

11. ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนการดำเนินเพื่อตอบสนองผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเผยแพร่การขับเคลื่อนองค์กร

12.ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. คำชี้แจงความสำเร็จระดับ 1 (คะแนนประเมิน HL รอบที่ 1) pdf.PDF
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำชี้แจงความสำเร็จระดับ 1 (คะแนนประเมิน HL รอบที่ 1).docx
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำชี้แจงความสำเร็จระดับ 2.docx
ขนาดไฟล์ 7.49 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายเซ็นรับทราบนโยบาย.PDF
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. คำสั่งคณะทำงาน HLO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปการประชุม(one page) จัดทำแผน HLO.docx
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. หนังสือเชิญประชุม การดูงาน และ กำหนดการประชุม.PDF
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. เนื้อหาการบรรยาย HL ผอ.pptx
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. คำชี้แจงความสำเร็จระดับ 3 .docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. คำชี้แจงความสำเร็จระดับ 4 - 5.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย