คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. SAR_2562 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. SAR_2562 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.1 ข้อมูลสถานการณ์+สรุปผลการทบทวนข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.2 การรายงานผลในระบบ HDC และ DOH.rar
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.3 มีระบบประเมินผลมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.4 มีแผน-แนวทางปฏิบัติ.rar
ขนาดไฟล์ 17.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.1.2 ข้อเสนอระดับจังหวัด-พื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 11.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.1 Data base.rar
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.2 Knowledge base.part1.rar
ขนาดไฟล์ 25.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.2 Knowledge base.part2.rar
ขนาดไฟล์ 25.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.2 Knowledge base.part3.rar
ขนาดไฟล์ 5.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.3 กำหนดมาตราการ.rar
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.1.1 การนำข้อเสนอเข้าสู่กรรมการระดับกระทรวง.rar
ขนาดไฟล์ 10.91 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.1.2 นำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่กรรมการระดับกรม.rar
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.2 การขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 22.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.3 การขับเคลื่อน HL ลงสู่ประชาชน.rar
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.4 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 4 Good outcome.rar
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5 Best outcome
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ระดับ 1.rar
ขนาดไฟล์ 20.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2.rar
ขนาดไฟล์ 23.20 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3.part1.rar
ขนาดไฟล์ 20.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3.part2.rar
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4
ขนาดไฟล์ 22.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 5
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ตัวชี้วัดที่ C1-7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด1 ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอในการวิเคราะห์ปัญหา.rar
ขนาดไฟล์ 11.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด2 ระบบการจัดเก็บข้อมูลและติดตามข้อมูลตาม KPI และข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบ.rar
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด3 ระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด4 แผนการดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 16.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด1 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 5.85 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด2 มาตรการดำเนินการ.rar
ขนาดไฟล์ 9.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด3 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่กรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด4 key messageและเนื้อหาสร้างHL.rar
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด1 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกรม.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด2 การดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้บทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด3 มีการขับเคลื่อนHLไปสู่ปชช.rar
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด4 มีการนำเทคโนโลยี่ดิจิทัลมาขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 4 ข้อ 4จุด1 ผลการประเมินตนเองSAR.rar
ขนาดไฟล์ 14.70 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 4 ข้อ 4จุด2 ผลการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 5 ข้อ 5จุด1 ผลพัฒนาการมาตรฯที่3.rar
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 5 ข้อ 5จุด2 เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85.rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. ตัวชี้วัดที่ C2-7 ระดับความสำเร็จของการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1.1_1วิเคราะห์ห์สถานการณ์ย้อนหลัง.docx
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1_2วิเคราะห์ Gap ข้อมูล พัฒนาการ โภชนาการ และทันตกรรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2_1 สรุปปัญหาอุปสรรค.docx
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2_2 นำข้อมูล ขึ้น web.docx
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3_2 แผนการจัดเก็บข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3_3การปรับแผนงานโครงการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4_1 แผนการจัดเก็บข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4_2 ชี้แจงโครงการ HL สพด 24-25ตค61.ppt
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4_3 ติดตามการดำเนินงานสำรวจHL.docx
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1_1สรุปรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1_2ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1สรุปรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.1จัดประชุมแสดงข้อคิดเห็น สรุปผลการศึกษา.rar
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.2หนังสือราชการ สรุปรายงานการประชุม.rar
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.3 สถานการณ์ HL (บทที่1-5).rar
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 3.3 ขับเคลื่อนความรอบรู้ผ่าน รร.พ่อแม่.rar
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สรุปรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างHLกับ ภาวะโภชนาการ พัฒนาการและภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 พัฒนาการเด็กปฐมวัย.rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ตัวชี้วัดที่ C3-7 ระดับความสำเร็จของการนำเสนอการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศหลักในระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
หลักฐาน 1 Assessment-1.1ข้อมูลและสารสนเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 8.62 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-1.2ระบบจัดเก็บข้อมูลและติดตาม.rar
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-1.3ระบบการประเมินผลมาตรการฯ.rar
ขนาดไฟล์ 11.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-1.4แผนพัฒนาบุคลากร.rar
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.1.1ข้อเสนอระดับประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.1.2ข้อเสนอระดับจังหวัดพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 12.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.2มาตรการดำเนินการ.rar
ขนาดไฟล์ 12.47 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.3การกำหนดมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.4Key message.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.1 มีการนำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้ากรรมการระดับกระทรวงฯ.rar
ขนาดไฟล์ 12.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.2 มีการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้บทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.3 การขับเคลื่อน HL สู่ ปชช.rar
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.4 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 4 Good outcome.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5 Best outcome.rar
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1) รายงานผลการวิเคราะห์:ทบทวน GAP Analysis จากผลการประเมิน IIT และผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) ภาพถ่ายประกอบการวิเคราะห์:ทบทวน GAP Analysis จากผลการประเมิน IIT และผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก .pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) หนังสือแจ้งเวียนประกาศนโยบาย:มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบาย:มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบาย:มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (รับทราบป้องกันการรับสินบน).pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) เอกสารหลักฐานประกอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 8.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) Flow chart การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9) ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10) นโยบายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผูกพันในองค์กรฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14) หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1) เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ในรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) หนังสือแจ้งเวียนขอให้ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) แบบรายงานการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร (การปรับปรุงแผน).pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) แบบรายงานการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร (การปรับปรุงโครงสร้าง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) ภาพกิจกรรมร่วมประกวดผลงานวิจัย R2R งานประชุมวิชาการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) ภาพกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยม (MOPH) วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันทำความสะอาดวัดน้ำตก เช่น กวาดลานวัด ขัดห้องน้ำ เก็บขยะ และกิจกรรมศึกษาดูงานการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ณ บ้านหนองสามพราน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10) หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) ภาพประกอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี 2562 (กิจกรรมจัดทำแผน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) ภาพประกอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี 2562 (กิจกรรมสร้างความผูกพัน).pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

10. ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

11.ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อ กาย ใจ เป็นสุข ของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก เพื่อการมีสุขภาพดี แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากร เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรเพื่อการรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Organization) ครั้งที่ 1/2562.pptx
ขนาดไฟล์ 4.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) ข้อมูลการสำรวจสุขภาพ.xlsx
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) ข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร.docx
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) สื่อที่ใช้ประเมิน (การนอนในเด็กปฐมวัย)
6) สื่อที่ใช้ประเมิน (การกินในเด็กปฐมวัย)

1. การลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. การลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย