คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. SAR_2562 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. SAR_2562 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.1 ข้อมูลสถานการณ์+สรุปผลการทบทวนข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.2 การรายงานผลในระบบ HDC และ DOH.rar
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.3 มีระบบประเมินผลมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-ลำดับที่ 1.4 มีแผน-แนวทางปฏิบัติ.rar
ขนาดไฟล์ 17.55 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.1.2 ข้อเสนอระดับจังหวัด-พื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 11.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.1 Data base.rar
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.2 Knowledge base.part1.rar
ขนาดไฟล์ 25.00 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.2 Knowledge base.part2.rar
ขนาดไฟล์ 25.00 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.2.2 Knowledge base.part3.rar
ขนาดไฟล์ 5.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-ลำดับที่ 2.3 กำหนดมาตราการ.rar
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.1.1 การนำข้อเสนอเข้าสู่กรรมการระดับกระทรวง.rar
ขนาดไฟล์ 10.91 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.1.2 นำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่กรรมการระดับกรม.rar
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.2 การขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 22.66 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.3 การขับเคลื่อน HL ลงสู่ประชาชน.rar
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-ลำดับที่ 3.4 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 4 Good outcome.rar
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5 Best outcome
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ระดับ 1.rar
ขนาดไฟล์ 20.78 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2.rar
ขนาดไฟล์ 23.20 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3.part1.rar
ขนาดไฟล์ 20.00 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3.part2.rar
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4
ขนาดไฟล์ 22.42 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 5
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ตัวชี้วัดที่ C1-7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด1 ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอในการวิเคราะห์ปัญหา.rar
ขนาดไฟล์ 11.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด2 ระบบการจัดเก็บข้อมูลและติดตามข้อมูลตาม KPI และข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบ.rar
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด3 ระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 ข้อ 1จุด4 แผนการดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 16.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด1 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 5.85 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด2 มาตรการดำเนินการ.rar
ขนาดไฟล์ 9.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด3 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่กรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 ข้อ 2จุด4 key messageและเนื้อหาสร้างHL.rar
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด1 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกรม.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด2 การดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้บทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด3 มีการขับเคลื่อนHLไปสู่ปชช.rar
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 ข้อ 3จุด4 มีการนำเทคโนโลยี่ดิจิทัลมาขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 4 ข้อ 4จุด1 ผลการประเมินตนเองSAR.rar
ขนาดไฟล์ 14.70 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 4 ข้อ 4จุด2 ผลการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 5 ข้อ 5จุด1 ผลพัฒนาการมาตรฯที่3.rar
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 5 ข้อ 5จุด2 เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85.rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. ตัวชี้วัดที่ C2-7 ระดับความสำเร็จของการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1.1_1วิเคราะห์ห์สถานการณ์ย้อนหลัง.docx
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1_2วิเคราะห์ Gap ข้อมูล พัฒนาการ โภชนาการ และทันตกรรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2_1 สรุปปัญหาอุปสรรค.docx
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2_2 นำข้อมูล ขึ้น web.docx
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3_2 แผนการจัดเก็บข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3_3การปรับแผนงานโครงการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4_1 แผนการจัดเก็บข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4_2 ชี้แจงโครงการ HL สพด 24-25ตค61.ppt
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4_3 ติดตามการดำเนินงานสำรวจHL.docx
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1_1สรุปรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1_2ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1สรุปรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.1จัดประชุมแสดงข้อคิดเห็น สรุปผลการศึกษา.rar
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.2หนังสือราชการ สรุปรายงานการประชุม.rar
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.3 สถานการณ์ HL (บทที่1-5).rar
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 3.3 ขับเคลื่อนความรอบรู้ผ่าน รร.พ่อแม่.rar
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สรุปรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างHLกับ ภาวะโภชนาการ พัฒนาการและภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 พัฒนาการเด็กปฐมวัย.rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ตัวชี้วัดที่ C3-7 ระดับความสำเร็จของการนำเสนอการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศหลักในระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
หลักฐาน 1 Assessment-1.1ข้อมูลและสารสนเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 8.62 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-1.2ระบบจัดเก็บข้อมูลและติดตาม.rar
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-1.3ระบบการประเมินผลมาตรการฯ.rar
ขนาดไฟล์ 11.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 1 Assessment-1.4แผนพัฒนาบุคลากร.rar
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.1.1ข้อเสนอระดับประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.1.2ข้อเสนอระดับจังหวัดพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 12.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.2มาตรการดำเนินการ.rar
ขนาดไฟล์ 12.47 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.3การกำหนดมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 2 Advocacy & Intervention-หลักฐาน 2.4Key message.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.1 มีการนำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้ากรรมการระดับกระทรวงฯ.rar
ขนาดไฟล์ 12.69 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.2 มีการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้บทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.3 การขับเคลื่อน HL สู่ ปชช.rar
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 3 Implement-3.4 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 4 Good outcome.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5 Best outcome.rar
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1) รายงานผลการวิเคราะห์:ทบทวน GAP Analysis จากผลการประเมิน IIT และผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) ภาพถ่ายประกอบการวิเคราะห์:ทบทวน GAP Analysis จากผลการประเมิน IIT และผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก .pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) หนังสือแจ้งเวียนประกาศนโยบาย:มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบาย:มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 343 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบาย:มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (รับทราบป้องกันการรับสินบน).pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) เอกสารหลักฐานประกอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 8.12 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) Flow chart การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9) ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10) นโยบายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผูกพันในองค์กรฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14) หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1) เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ในรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) หนังสือแจ้งเวียนขอให้ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) แบบรายงานการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร (การปรับปรุงแผน).pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) แบบรายงานการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร (การปรับปรุงโครงสร้าง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) ภาพกิจกรรมร่วมประกวดผลงานวิจัย R2R งานประชุมวิชาการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) ภาพกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยม (MOPH) วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันทำความสะอาดวัดน้ำตก เช่น กวาดลานวัด ขัดห้องน้ำ เก็บขยะ และกิจกรรมศึกษาดูงานการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ณ บ้านหนองสามพราน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10) หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.32 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) ภาพประกอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี 2562 (กิจกรรมจัดทำแผน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) ภาพประกอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี 2562 (กิจกรรมสร้างความผูกพัน).pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.3 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1.4 แผนปฏิบัติการ
4. รายงานการติดตามผ่านระบบ DOC

10. ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

11.ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อ กาย ใจ เป็นสุข ของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก เพื่อการมีสุขภาพดี แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากร เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรเพื่อการรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Organization) ครั้งที่ 1/2562.pptx
ขนาดไฟล์ 4.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) ข้อมูลการสำรวจสุขภาพ.xlsx
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) ข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร.docx
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) สื่อที่ใช้ประเมิน (การนอนในเด็กปฐมวัย)
6) สื่อที่ใช้ประเมิน (การกินในเด็กปฐมวัย)

1. การลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. การลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย